SPARK  Burning mind
You got no arguments, you beat your enemy
What is your commitment and who has to pay this fees
Goebbels is your idol and asshole is your God
You believe to be a rebell but you don´t mind a lot, C´mon
Shut up, get along with you, I say
Shut up, you better fuck yourself, I say

Mob´s hunting refugees, you´re not asking why
There are no apologies, reasons: barefaced lies, C´mon

Shut up, get along with you, i say
Shut up, the only fealing you perform is

Hate-burning mind, you are a vicious guy
Living in a world you can´t survive
Hate-burning mind, all of different kind
Why do you believe it to deny

Hate-Hate-Hate-Hate

Shut up, get along with you, I say
Shut up, you better fuck yourself, I say
Shut up, shut up, shut up, shut up
Shut up, shut up, and kiss my ass good, bye because…

SPARK Hořící mysl
Nemáš žádné důvody, ale dobíjíš svého nepřítele
Co je tvým závazkem a kdo to platí?
Goebbels je tvůj idol a kretén tvůj Bůh
Věříš, že jsi rebel, ale nedokážeš přemýšlet, Tak pojď!

Drž hubu, říkám ti, že s tebou vyběhnu
Drž hubu, lepší by bylo, kdyby ses zabil

Davy lovící uprchlíky – tebe ani nezajímá proč to dělají
Žádné omluvy, důvody: jen drzé lži, Tak pojď!

Drž hubu, říkám ti, že s tebou vyběhnu
Držet hubu, to je teď tvé právo

Nenávist – hořící mysl, jsi neřestník
Žiješ ve světě, ve kterém nemůžeš přežít
Nenávist-hořící mysl, všechno je jinak
Tak proč tomu ještě nevěříš

Nenávidím !  4x

Drž hubu, říkám ti, že s tebou vyběhnu
Drž hubu, lepší by bylo, kdyby ses zabil
Drž hubu!  4x
Drž hubu, zavři hubu a polib mi hezky zadnici, vypadni protože…

ROZPOR Pouličný boj
Keď to nečakáš, napadnú a skolia ťa k zemi…
Okolie je kulisa, l´udia sú nečinní a nemí.
Prebuď sa! Už ani šťastie ti nepomůže…
Zbytočne tu stonáš: Pomož mi Bože!…

To je pouličný boj.

Nespoliehaj sa na to že sa tomu vyhneš
Ak sa neubráníš, tým viac si to slízneš…
Hej, člověče! Vzchop se, zo země vstaň!
Nebuď slepý, na ulici si pozor daj!

To je pouličný boj!

ROZPOR  Streetfight
When you don´t pay attention, they ´ll smash you down…
Surroundings is a coulisse, people are dumb and apathics…
Open your eyes! Happiness won´t help you either!
Uselessly you cry here: Help me, God!…

This is the Streetfight.

Don´t rely you´ll avoid this
If you don´t meet the attack you will pay for it…
Hey, man! Wake up, rise from the floor.
Don´t be blind! Be alert on the street!

This is the Streetfight!

BRIGADA FLORES MAGON  The Future is ours

The freezing wind
The statues have fallen on the sterilized ground
The flags have burned
Fists are still clenched but lowered
Instead used to wipe away our too salty tears

Although the stars have faded
Don´t tell me about nostalgia
I have a memory of the past
And a present to confront
I advance towards the future
Because the future is up to us
I advance towards the future
Because the future is up to us

I want to live, I want to believe
And sing all of our victories
I dream of the Great Night
A new era, red and black
I want to change the course of history
Change my tears into hope
I want to live, I want to believe
And sing all of our victories

BRIGADA  FLORES  MAGON  Budoucnost je naše
Vane mrznoucí vítr
Budovy jsou strženy na vyčištěnou zem
Vlajky shořely
Ruce jsou stále sevřené v  pěsti, ale jsou spuštěné
a už neutírají naše příliš slané slzy, jak byly zvyklé

Ačkoliv hvězdy vybledly
Netahej sem nostalgii
Mám vzpomínky z minulosti
A čelím přítomnosti
Jsem podporou budoucnosti,
protože budoucnost záleží jen na nás
Jsem podporou budoucnosti,
Protože ta leží v našich rukou

Chci žít a chci věřit
A zpívat o všech našich vítězstvích
Sním o Velké Noci
O nové éře, rudo-černé
Chci změnit běh dějin
Přeměnit své slzy v naději
Chci žít a chci věřit
A zpívat o všech našich vítězstvích

ARTURO – Anarcoma
Žít pro mě znamená přežívat
Ale tomu ty asi nerozumíš ty basta…basta…bastarde!!
Žití je pro mě přežívání – tak se na mě podívej a porozumíš tomu
rychle. 
Demagogie, nedostatek vzdělání, hodně sraček v televizi,
vykořisťování a nezaměstnanost – to je MOJE NÁRODNÍ
HRDOST!
Anarchismus a sociální revoluce – to jsou mé jediné ideály!
Proti moci, proti špatné informovanosti – jediné východisko je
začít sám u sebe.

ARTURO – Walzer
Těžké časy, velké represe, na TV obrazovkách zasraní politici,
zprávy smrdí pokrytectvím a fašismem
A můj hněv narůstá a sílí.
Otevři své oči a zkus přemýšlet
na světě je totiž strašně moc lidí, kteří tě chtějí sejmout!
Ohlédni se za sebe a nezastavuj se – Walzer ti k tomu bude hrát.
Dej mi k tomu prostor a možnost a sociální revoluce zachvátí
předměstí!
Neříkej mi, že jsem blázen – chci jenom bojovat za změnu svého
života… ANARCHIE!

ANARCOMA
Living for me is surviveing maybe you don´t know you basta…
basta…bastard!!
Living for me is surviveing look at me and you will quickly
understand.
Demagogy, lack of education, too much shit on television.
Exploitation, unemployment are my nation´s pride.
Anarchysm, social revolution are my only ideals.
Against power, against bad information, the only way
SELF MANAGEMENT.

WALZER
Hard times, big repression, another fuckin´ politician on TV,
Fuckin´“news“ that is hypocrite and fascist.
My anger grows up more and more.
Open your eyes and try to think: there are too many people in the
world that want to fuck you
Look behind yourself and never stop and Walzer will play…
Give me some space, a place that can be mine the social
revolution in the suburbs.
Don´t tell me i am crazy I only want to fight to change my life…
ANARCHY!

Rumble Militia
Save Yourself – Zachraň se!

Ten řád zní: „zabíjej pro svou zemi“
Jdi do války za peníze, ropu nebo víru.
Než ale ta hra začne, vše už bude rozhodnuto předem
A co máme my? Žádnou šanci na přežití
na matce Zemi, kterou úplně zničíme !
Musíš zabíjet, musíš chcípnout
Pro ty nahoře – Kolumbie, El Salvador, Irák, Izrael, Rusko,
Vietnam, Jižní Afrika
Všude je to ta samá hra. Hrůza!
Proč musíme být obětmi moci ?
Už je za minutu 12, abychom zachránili matku Zemi.
Vstaň a bojuj za ten tvůj proklatej život!
Mírové jednotky se stávají šílenými
Zbožňovali jsme příliš dlouho,
byli jsme ubíjeni příliš dlouho.
Teď potřebujeme nenávidět a ne jen sedět v koutku a čekat.
Nejraději by mě chtěli pohřbít, poslat mě do pekel!
Ale ďábel mě nechce!
Je čas povstat – říci jim s Bohem!
Povstaň a bojuj!
Zbav je těch jejich proradných životů.

SMEGMA: Workingclass – Pride

I know, it´s not the workingclass like 1969.
But there´s just one difference, it was another time.
The problems are still present and the asses are the same.
They try to tame the working man, every day again.

We spend free time for money, to get a lousy pay.
Five days a week, eight hours every day.
Politicians telling lies and then they raise the tax.
I just wanna see those bastards inside body bags.

Ref.: Pride – Workingclass pride
         We have to fight,
         For our right. Oi!Oi!Oi!   

The parties try to use you, they try to get your voice.
Don´t be a fucking jerk, yourself must be the choice,
Cause we are the future of our land.
The destiny of workingclass lie in our hands.

Nothing would be happen without a working man.
When we stand together, we can make them understand.
So let us stick together, let´s show them workingclass.
A new generation without a dirty past.

Dělnická třída – Pýcha

Vím, že to není dělnická třída jako v ´69
Ale je tady jeden rozdíl, protože tehdy byla jiná doba.
Problémy jsou stále stejné a ti osli nahoře také.
Snaží se zkrotit pracujícího muže, každý den znovu a znovu.

Mrháme svým volným časem abychom měli prachy, abychom dostali zavšivenou výplatu.
Pět dní v týdnu, osm hodin denně.
Politici lžou a stejně pak zvednou daně.
Chtěl bych vidět všechny tyhle bastardy v zazipovaných pytlích.

Ref.: Pýcha – pýcha dělnické třídy
         Musíme bojovat, za naše práva. Oi!Oi!Oi!

Politické strany Tě chtějí zneužít, snaží se získat Tvůj hlas.
Nebuďte poserové, musíte se rozhodnout,
protože my jsme budoucnost naší země.
Osud dělnické třídy leží v našich rukou.

Bez dělníka nic nepůjde.
Pokud budeme stát sjednoceni, přinutíme je porozumět.
Tak vykročme společně a ukažme jim co znamená dělnická třída.
Nová generace bez nějaké pošramocené minulosti. 

THE  STRIKE Communiqué

Listen to what I must say
We workers gotta have our way
No time to beg, no time to pray
The bosses we must disobey
When we stand against them we outweigh
We send them now in dissaray
Turn this town in ashen grey
Into a crimson red display

Chorus:
Our window of hope will be disappearing fast
So together we learn from the lesson of the past
Without our strenght in numbers you know we can´t last
We are the Working Class

So let´s go forward don´t delay
Our enemies we must assay
Through some try to understand
It´s coming soon our judgement day
Here is our communiqué

Let´s unity be our mainstay
Black and white, straight and gay
We all stick together for freedoms way

Together in union we will fight, arry on!
Together in union we are strong

THE STRIKE Úřední zpráva
Poslouchej – něco ti teď musím říct:
My, dělníci, bychom si měli vytyčit směr
Není čas na povalování se, ani na modlení
Nesmíme už poslouchat šéfy
Musíme povstat a rozdrtit je
Teď jim nahráváme, neboť nejsme pevně sešikovaní
Tak rozdupejme tohle město ve spáleniště za současné rudě červené pochodové přehlídky

Naše vidina nadějí se zjeví tak brzy
Tak se společně poučme z lekcí minulosti
Je jasný, že jeden bez druhého nemůžeme zvítězit
Jsme Dělnická Třída

Tak už pojďme a nezahálejme
Naši nepřátelé musí být zavražděni
Nebo aspoň náležitě donuceni, aby  porozuměli
Už přichází náš soudný den
To je ta naše úřední zpráva

Být jednotní– to je základ všeho
Černí a bílí, uspořádaní a nevázaní
Všichni do jednoho stojíme na cestě svobody

Společně bojujeme v jednotě – a stále znovu!
Společně pod vlajkou – jsme silní!

FFD Proletario
They get up early every morning to go to work eight hours on the workshop floor, smells, dust and sweat always saying YES to the boss working with their head down, you have to rebel don´t follow the moltitude, don´t believe in a party fuck the T.U.C.
If proletarians unite there´s no need to suffer
Proletarians on the streets will always be a great force
Maybe one day we´ll see them all unite to fight.

Proletarian eight hours on the building site.
Proletarian don´t let yourself  be trapped.
Proletarian don´t this the hour to fight, until the
Revolution comes.
When the evening comes everybody in a line towards
Home to go into an state which would be your prison,
Don´t surrender tonight and turn off the TV
This is the hour to fight until the revolution comes!!!!

FFD Proletariát
Každé časné ráno vstávají na osmihodinovou směnu
8 hodin na podlaze pracoviště, smrad, prach, pot
přinuceni říkat se skloněnými hlavami  „ano“ svým šéfům
Ale ty musíš vzdorovat a nebýt jako to ostatní lidské bláto
Nevěř politickým stranám a ser na odbory

Pokud se proletáři sjednotí, už nebude síly, kterou by Potřebovali, ani která by je porazila
Proletáři budou na ulicích a stanou se obrovskou armádou
Jednoho dne je uvidíme sjednocené ke konečnému boji

Proletáři – osm hodin na staveništi
Proletáři – nikdy nedovolí, aby žili jako ve vězení
Proletáři – k boji se neunáhlí dokud nepřijde revoluce

Když nastane večer, za sebou odcházejí domů
Ve státě, který je spíš jejich vězením
Hlavně vytrvat a pak vypnout televizi
Až poté nastává hodina boje, pomalu přichází revoluce!!!!

OPCIO K-95  United Catalunya
We are sick of the same old stories
We´re sick of the same shit
We work from sunrise to sunset like animals
We work always being paid a tiny amount
Tell me when the time of justice will arrive

Out out out exploiters
Get out this country
Out out out boss
Who denies our right to work

United Catalunya
Proletarian Catalunya
United Catalunya
Revolutionarian Catalunya

OPCIO K-95 Jednotné Katalánsko
Už je nám špatně ze všech těch stále stejných historek
Je nám špatně z podobných hloupostí
Makáme od rozednění do setmění jako zvířata
Dřeme za směsně nízký plat
Řekněte mi, kdy se dostaví čas spravedlnosti

Pryč pryč pryč s vykořisťovateli
Vypadněte z naší země
Pryč pryč pryš se všemi šéfy
Kteří pošpiňují naše zaměstnanecká práva

Spojené Katalánsko
Katalánští proletáři
Jednotné Katalánsko
Revoluční Katalánsko

BRIGADA FLORES MAGON  The Future is ours

The freezing wind
The statues have fallen on the sterilized ground
The flags have burned
Fists are still clenched but lowered
Instead used to wipe away our too salty tears

Although the stars have faded
Don´t tell me about nostalgia
I have a memory of the past
And a present to confront
I advance towards the future
Because the future is up to us
I advance towards the future
Because the future is up to us

I want to live, I want to believe
And sing all of our victories
I dream of the Great Night
A new era, red and black
I want to change the course of history
Change my tears into hope
I want to live, I want to believe
And sing all of our victories

BRIGADA  FLORES  MAGON  Budoucnost je naše
Vane mrznoucí vítr
Budovy jsou strženy na vyčištěnou zem
Vlajky shořely
Ruce jsou stále sevřené v  pěsti, ale jsou spuštěné
Už neutírají naše příliš slané slzy, jak byly zvyklé

Ačkoliv hvězdy vybledly
Netahej sem nostalgii
Mám vzpomínky z minulosti
A čelím přítomnosti
Jsem podporou budoucnosti,
protože budoucnost záleží jen na nás
Jsem podporou budoucnosti,
Protože ta leží v našich rukou

Chci žít a chci věřit
A zpívat o všech našich vítězstvích
Sním o Velké Noci
O nové éře, rudo-černé
Chci změnit běh dějin
Přeměnit své slzy v naději
Chci žít a chci věřit
A zpívat o všech našich vítězstvích

BRIGADA FLORES MAGON  The wild seed
They sowed the seeds of capital
They cultivated the ultra-liberal spirit
Plead for market economy
Free enterprise, private property
They have promised all, all the riches
To those who truly want it
They have sworn their mad dreams
Would one day become reality

Neither class, nor state
Raised fist against the capital
Neither class, nor state
All together, general strike

They now harvest their profit
But how many others lead a life
Empty, thrown into boredom
Metro, work, sleep, survive
Work to live, live to work
Work to live, live to consume
Lose one´s life to gain one

BRIGADA FLORES MAGON Divoké sémě
Zaseli plémě kapitalismu
Vypěstili duch ultra-liberalismu
Šíleli za tržní ekonomikou
Volnost podnikání, soukromé vlastnictví
Těm kdo to skutečně chtěli
zapřísáhli jejich šílené sny,
že se jednoho dne stanou skutečností

Žádná třída, žádný stát
Zdvihnuté pěsti proti kapitalismu
Žádná třída ani stát
Všichni společně, generální stávka

Teď sklízejí své úspěchy
Ale kolika lidem řídí životy?
Chudoba, uvržení do stejného kolotoče
Metro, práce, spánek, přežívání
Pracovat na přežití, žít kvůli práci
Pracovat na žití, spotřební život
Ztratit život znamená v tomto případě vyhrát

Rumble Militia – No Nazis

Nacismus – žádná cesta!
Nacismus – žádná cesta!
Nacismus – žádná cesta!
( 8 x )
Znič fašismus a skoncuj s rasismem
Podpoř naše stanoviska nebo ty zrůdnosti nikdy neskončí!
Nacistický systém postavený na krizi.
Politici vzniklí masovým neštěstím.
A fanatické apely na masové instinkty.
Nenávist a izolace.
Teror jako cesta propagandy.
Chráněni politiky z F.R.G.
Pokud jsou tito lidé u moci, cesta odporu je zabita!
Pokud jsou hnědé krysy ve vládě
a hnědé krysy v úřadech určují co je dobré a co špatné,
pokud jsou právo a řád
a základní právo s nimi souhlasí,
pak odborníci stále ujišťují: je to demokracie!
Ale JÁ: Nesnáším váš nárok na Otčinu
Zvracím z vašeho chování, peněz a oddanosti.
Německo, pamatuj – žádnou šanci Třetí Říši!
Žádnej nacismus – už nikdy!
Žádnej nacismus – v žádném případě!

 Forse un giorno vincera!

Filozofie Dělnické Třídy je předávána z otce na syna,
krev, pot a žádné slzy
to dědictví se ozývá z každého pracujícího nitra.
Šéfové si sami sobě přidělovali naše výhody
- výhody všech pracujících!
Ale začínají boje – na ochranu našich mezd
Dělnická Třída, v továrnách i na ulicích
Zkorumpovaní politici žadoní o vaše hlasy,
aby mohli uspokojit vlastní žíznivost po moci
Plní si kapsy našimi penězi
a nechávají nás napospas našemu hněvu
Zajíkáme se nenávistí
Ale pamatujte – my nezapomínáme
Máme v myslích všechny vaše lži, kterými nás krmíte
Jsme mládež z jiného těsta
Boty a kšandy nám dávají sílu k přežití
Dělnická Třída, v továrnách i na ulicích
Stávkující (zbabělci): jsou otroky šéfů
Odbory: jsou otroky mocných
Šéfové: jsou otroky moci
Dělnická Třída: jednoho dne zvítězí!

Forse un giorno vincera!
From father to son it´s handed down
The Working Class philosophy
Blood, sweat and no tears
The spirit coming from deep within
The bosses have always been taking advantage
Of the Worker´s labour
The struggles fought
To protect the wage
Working Class, in the factories, in the streets.
Corrupt politicians asking for your vote
To feed their thirst for power
They fill their pockets with our money
Leaving us with only anger to be swallowed
Be careful, we´ll not forget
All the lies you told us
We are the kids next door
Boots and braces make us feel alive
Working Class, in the factories, in the streets.
The Blacklegs (Scabs): are the bosses´ slave
The Syndicates: are bosses´ slaves
The Bosses: are power´s slaves
Working Class: will maybe one day win!

WORKER – Zrazen

Stalinova byrokracie – protidemokratický prezident Mao
Činnosti odsouzené k nezdaru - Hanebné plýtvání Revolucí
Vraťme se zpět ke skutečnému dělnickému státu !
Jinak jsme odsouzeni chcípnout v područí kapitalistického osudu
Tvá duše je prodávána do okovů mocných – dělníci jsou zneužíváni ve prospěch
Fašistické hydry
Nenech se dál zrazovat tou hrou s proletariátem – něco bylo špatné a něco dobré
Tak proč se stále obáváte následků změny?
A nyní chceš zradit i mě - opouštíš mě pro konzum, kterého jsou všude mraky
Necháváš mě umírat v této hře, ale budeš to ty, kdo chcípne v pohaně!
Nejsi už unaven, jak je celý svět zmítán lží?
Jak se všichni uzavírají, ustupují a ztrácejí smysl?
Je pravý čas na lákání k odporu – čas bojovat za čestný Rudý Národ!

WORKER – Betrayed

Dzhugashvilli´s bureaucracy – Chairman Mao´s anti-democracy
A movements failure tasted – shameful Revolution wasted
Turn your back on the Workers state
Left for dead, a capitalist fate – Selling your soul to the power
From a Worker´s seed a fascist flower
Sick of being betrayed – of the proletariat played
Of every right wrong made – how long will we be afraid?
And now you want to betray me
Turn me inside out for the world to see
Leave me for dead for a game – it should be you that´s left in shame
Aren´t you tired of the world´s deceit?
Of feeling in complete retreat?
It is time to resist temptation – time to figt for a true RED NATION!

Remences – ´Sota Control´
V Pentagonu mají zase poplach – jejich tyranie je porážena, vzpoura!
Zem je konečně v rukou lidu – Yankee dolar musí vypadnout!
Státy mají ale vše pod kontrolou – CIA má zase práci
Diktátor /rozuměj prezident/ se trénuje na pohřbení lidských práv!
Hlavně vše udržet pod kontrolou – mučení a vraždění
Vše ve jménu Svobody /a Dolaru, samozřejmě/!
Nikaragua, Chile, Kuba, El Salvador – ekonomická černá díra -
bez možnosti volby
Bída, korupce, vykořisťování – americký sen se stává skutečností –
Noční Můrou!

BLASTCAPS – Svítání

Ranní sluneční paprsky se prodírají černými uhelnými oblaky kouře
Pach změny visí ve vzduchu
Náhlá a spravedlivá justice vykope ďábla z jeho brlohu!
A až se na oprátce bude houpat poslední tyran, tak nezapomeňte,
co je heslem revolucionářů:
Kulka do hlavy pro každého, kdo by se opovážil nás navádět, abychom se
od pravdy drželi dál!
Řežeme se s diktaturou – bez lítosti
Válčíme s tyranií – jen tak nezapomenou
Následujeme svítání Práva
Bitva se stane na ulicích tohoto města vítěznou – žádné tanky nebudou moci
naše zástupy zastavit!
Tato cizí ovládající síla bude odzbrojena a BUDOUCNOST BUDE NAŠE!
Je to více než jisté – je to nezadržitelné.
Ta cesta je čistá jako křišťál.
Není zde místo na pochybnosti!
Co jiného by se mělo stát, až budou další těžké boty na dalších nohách…

BLASTCAPS – The shining light

The morning sun breaks through the drifting coal-black pall of smoke.
A stench of change hangs in the air
Swift and righteous justice will purge the devil from his lair.
And as the last tyrant is swinging from the noose, the revolutionares cheer:
A bullet in the head for anyone who dares to keep us from the truth!
We fought tyranny – with no regret
We fought tyranny – they won´t  forget
We follow the shining light of Right
A battle will be fought and won on these city streets, no tanks can
stop the swelling crowd.
Those wielding power will be disarmed, and the FUTURE WILL BE OURS!
The will is unstoppable.
The path is crystal clear - there is nothing left to doubt.
What a difference we will make, when the boot is on the other foot.

Gianfranco Sanguinetti – Proletariát

Proletariát se vždy ztotožnil s denními pravidelnými konflikty, ať už s těmi zcela veřejnými nebo těmi utlumenějšími – pokaždé ale s násilnými, jež se střádaly více jak 150 let. Nyní je třídou, která je nadále a ustavičně  v boji proti známkám útlaku. Avšak zmírá nebo má aspoň jakoby svázané obě ruce, a to především těmi ostatními třídami, které ať už ve válce nebo v míru, nebyly nikdy zvyklé a schopné zaútočit a chránit samou svou podstatu. A přirozeným pravidlem je také to, že tyto třídy nikdy nedokázaly zničit svého majetného nepřítele. Nedokáží však zničit ani proletariát, i když by si to častokrát moc přály, a ve své vlastní nadřazenosti potvrzují pravidlo, že: oni potřebují proletariát, ovšem proletariát nepotřebuje je!“

ALBERT FISH – Otročtí Rebelové
Přicházejí noví rebelové, jež povstali z tohoto národa
Konzumní společnost je cesta, která se jim nabízí
Posílá jejich mysl a jejich těla do nadnárodní revoluce
Znají pouze ryzí frustraci a zbyrokratizovanou rebelii
Ref.: Dál a dál, stále stejnou cestou
Dál a dál, topit se v proudu
Dál a dál, než co budeš zlomen a sražen
Dál a dál, protože jen tak už nebudeš pod kontrolou
Oddanost několika mocným, kteří  s tebou manipulují
Ignorace se stala přepychem – udržují si tě terorem
Jsi kontrolován hrou mocných a nemůžeš se zmoci ani na trochu odporu  
Nekonečně věčná tyranie – slepě přijímáš všechna nařízení
Jednou ale začneš zoufat a kolem sebe budeš nacházet jen bídu
Až potom si teprve uvědomíš, že ne vše je tak v pořádku,
jak ti to oni líčili!

ALBERT FISH – Copycat Rebels
Here are the new rebels, rising from the nation
Mass consumption is the way for these new generations
Sell their mind and bodies to the corporate revolution
Turning pure frustrations in institucionalized rebellion
Ref.: On and on the usual copycat
On and on drowning in the flow
On and on you´re gonna break and fall
On and on you´ve got no control
Obedient to several orders that manipulate identity
Ignorance is precious - to maintain the reigns of terror
Controled by games of power and showing no resistance
Perpetuating tirany - accepting all decisions
Then you´ll despair and you´ll find misery
Then you will find that not everything is exactly
As they told you!

ALBERT FISH – Hroznej systém
Nenávidím tě nenávidět
Ale vysvětli mně, jak tě můžu ignorovat,
když jsi schopný ničit lidský život.
Každý má na tomto světě své místo,
ale pro mě je neskutečně těžký najít to svoje
A ne proto, že tady pro mě žádné neexistuje,
ale protože ho ty ničíš!
Ref.: Já vím, že jednoho dne pojdeš
Ale to pro mě není dostačující
protože je mnoho těch jako ty,
kteří budou následovat tvoji cestu
Chtěl bych žít v míru, ale je to stále těžší a těžší
Protože tvoje nenasytnost je pořád větší a větší
Chtěl bys toho pohltit co nejvíc bez ohledu na následky
Nenásleduješ nic než jen směr destrukce a smrti
Ref.: Vím, že jednoho dne padneš
Ale to mně nestačí
Protože mnoho dalších takových čeká
aby se chopili šance zaujmout tvé místo! 

ALBERT FISH – Wicked scheme
I hate to hate you
But tell me how I can ignore you
When you destroy everyones life.
Everybodys got a place in the world
But it´s getting hard to find mine
And not because it doesn´t exist
But because you´re destroying it
Ref.: One day I know you´ll die
But that´s not enough to me
Cause there are many others
Like you
Who will follow your path
I just want to live in peace
But that´s becoming harder everytime
Cause your greed is getting bigger
And bigger all the time.
You want all you can grab without
looking to any means
Leaving nothing but a trail of
destruction and death
Ref.: One day I know you´ll fall
But that´s not enough for me
cause there are many others
waiting
For their chance to take your
Place

 

Robb Johnson

Vídal jsi je,  když jsi projížděl autem po Bahnhofstrasse.
Byli v šílených malých klecích
Stíny ve stínu – když jsi je míjel,  hrávali písně
ze své domoviny.
Nikdy nepohlédli do tvých očí. Neviditelní lidé.
Potom se přišlo na to, že bude levnější uklízet podlahy
pomocí strojů.
Když ten zázrak začal, už ty lidi nikdo nechtěl.
Teď jsou jejich děti pod vlivem hašišového opojení
a všude okolo čmárají svá jména.
Ale zamysleme se při pohledu na parky, čí je to vina!

My jsme měli dobrou práci v továrně na Renaulty.
Vše bylo tak jak má: víkendy, rodiny a taky takzvaní
Socialisti, dokud Renault prosperoval.
Když se továrna zavřela, nebylo nic, co by se dalo dělat.
A naše víkendy a rodiny byly tatam…
Šel jsi žebrat na úřad, ale jediné, co jsi slyšel, bylo kolik
nezaměstnaných oficiálně našlo práci a jak klesá
nezaměstnanost.

Přesto jsem shledal jako báječné, že jsi tam vůbec šel.
Vyškrtli tě ale ze seznamu a vůbec je nezajímá, co bude
s dětmi, s životy!
Teď já a Mohammed děláme v těch šílených malých
klecích.
Posloucháme při tom srdceryvné písně z domoviny.
Pokrokově hledíme na boháčská auta. Jsme stíny ve stínu.
EVROPA pokrokově UMÍRÁ. Chcete znát cenu zázraků?
Pojďte a podívejte se nám do očí!!!

v.Spy v.Spy – Hooligans
Probuzen tohle ráno a připraven udělat to zas
Jsem chuligán ulítnutý na Heinekenu
Dívám se do zrcadla, kde lépe vyniknou vlastní stíny
Hlavně chci, aby někdo poznal, co jsem vlastně zač
servaná mužská troska
Pokouším se být nejlepší, a taky že jsem!
Budu pít cokoliv se naskytne a všechny je stejně upiju!

Moje sestra tvrdí, že je to špatná cesta životem
Moje matka mě obviňuje, že žiju v hříchu
Já se ale jen pokouším zbavit se všech mých strastí
Vím, že jsem příšernej, ale pro tuhle cestu jsem se
narodil 
jestli budeš chtít, můžeme se klidně porvat
Otlučené klouby, monokly
Jednou jsme je už dostali a teď je ještě upijeme

Vzpomínám si, že jsem míval přítelkyni,
která mě vážně milovala. Ale už nikdy víc!
Jsem šťastný, když se nemusím o nic starat
Tak rád žiju svůj zmatený život.
Má hlava je spletená vážnými problémy a barman
to vše ještě násobí
Tak teda pojďme a učiňme tohle město výtržnickým
Stejně tak, jako když jsme je tehdy upíjeli.

Oceania
Vidět to znovu se vzdouvat je něco, bez čeho nemůžu žít
A ztrácet to jako věrného přítele je tím, co mě nutí
křičet a řvát
Je v tom víc než mohu prohlédnout – víc než mívám,
když v nás dva doufám.
Jsi něco, čemu ani nelze uvěřit – chci tě vidět!
nespoutanou a osvobozenou
Hej Oceánie, ó Oceánie
Strašně rád pospíchám na tvoji stranu, poskytuji ti
útočiště.
Chci se plavit v tvých zátokách a nabídnout ti tak
trávit čas společně se mnou
Ale pravda je obsáhlejší než život a také neskromnější
A vidět tě v bolestech mě bodá a řeže jako dýka
Jsi něco, čemu ani nemohu uvěřit
Chci tě vidět svobodnou
Yeah – jsi pro mě něco tak jedinečného
Oceánie – óóó

POUR UN ANTRE FUTEUR /ROCK OR DIE/
P r o   j i n o u   b u d o u c n o s t

S kamenem v ruce sníš o lepších zítřcích
Na barikádě pro jinou budoucnost
Odmítáš být pěšcem, pěšcem v šach-matu
Pálíš svou existenci, zmíráš pro svoji opravdovost

Zmíráš pro svou opravdovost
Sázíš svou sobotu
Pro jinou budoucnost

Brečíš vzteky v prohraném boji
Když uhasíná plamen co jiný zapálil
Když vidíš jak zavírají továrnu, která tě živila
Svůj život ztrácíš na chodníku, tam, kde ses narodil

Vždy máš zdvihlé pěsti a nikdy je nesvěsíš
Neskloníš hlavu, ničeho nebudeš litovat
Příliš mladý na smrt, příliš mladý na smrt.

NOTRE JOUR VIENDRA
N á š  d e n  nadejde

Od šedých zdí se odrážejí ty samé výkřiky
Jdi nebo chcípni, utrpení krvácí
Ani stín naděje
Ach bože, jen bída!

Není jiná možnost než žít na dně
Radosti a úsměvy mrazu neodolaly
Slovo ROVNOST je navždy smazáno

NÁŠ DEN NADEJDE

Jsou to již století a desetiletí
Co lidstvo takhle žije
Pod vládou ticha
V zapomnění a útlaku
Jsou to již staletí a desetiletí
Co někteří takto bojují
V blízkosti neodlišnosti
Za své právo žít

R O C K    O R   D I E
Nikdy to nebude móda, ale jen a jen život
Mocná to inspirace na tomto dně
Někomu to stačí v období mládí
Jiní se toho nevzdali ani za cenu života
ROCK OR DIE

V této rebelii nehledej vychování
Zákony nejsou přijímány, mimo zákon a zavržení
Neztratíme ze své zběsilosti, Nepřestaneme být divocí
Všechna tato zběsilost představená tasenými kordy

Vše v síle bez jakékoli překážky
Již přes 50 let, vyzdvihováni a zrazeni
Buď se bojíš nebo sníš, zabij nebo ponechej věčným
Z organizovaného chaosu vzejde má svoboda !!!

J e d e n   t a n e č n í   k r o k
Zatančit si na koncertě, začít snít
Jak můžeš vše změnit s mikrofonem v ruce
Odolávat pro jednotu, před davem mohykánů a plešek
Zpívat stejné hymny
Vyřvávat stejné refrény
Tolik energie připravené vybuchnout

Krok v duši bojovníka
Začít přemýšlet
O tom, co se stalo, na všechny uštědřené rány
A někdy i o svých myšlenkách
Ale kolik je těch sevřených pěstí
Na pochodu za svobodou
Při hledání své identity

JEDINÝ ZÁPAS, JEDINÝ ŽIVOT
JEDINÁ VÁLKA, JEDINÝ BOJ
JEDINÁ HYMNA, JEDINÁ RODINA
TAKOVÁ JE NAŠE SVOBVODA

Zatančit si za zvuků staré desky
Říkat si, že se nic nezměnilo
Jen utrpení a vítězství
A pořád ty stejný rozbitý huby
Před zavřeným barem
A pořád ty stejný rozbitý huby
Na lavičce v parku
Na tanečních parketech

R u d é  p ř e d m ě s t í   2  (věnováno všem poserům a vyměklíkům)
Pomaloučku za zdí opadavá omítka
Mezi žloutnoucími fotkami a zaprášenými bustami
Na věčnost na označených stránkách
Stalin, Kroutchev v L´Humanité
Mříže ze schodů obehnané betonem
Ulice už dnes nejsou tak jisté
Děti znovu skřípou zuby
To je nabroušený nůž rozervaného života

Zbohem mé rudé předměstí

Na druhé straně náměstí, tohoto smutného hřbitova
Stojí zeď s vytesaným jménem tvé jediné lásky
Příliš rychle odešla sužována nemocí
Jako milenku máš tuto strašnou samotu
Došel jsi na konec cesty

Trpělivě čekáš sedíce v tvém křesle
Na smrt, která tě skolí, na vítr, který tě odnese

Co se to jen stalo s tímto krásným předměstím
Kam se jen poděly dělnické zahrady
Už tak dlouho nekvetly
Pozůstatky odporu, zbytky stávky

T o  n á m  z a p l a t í
Není to špatnou náladou
Jsem jen plný nenávisti
Že jsem musel vyrůst v blízkosti továrny
V malé zasrané čtvrti
Mezi průmyslovou zónou a hřbitovem
Ve vesmíru té nejhorší bídy
Ve výrobně dělnictva

ZABILI NAŠE SNY
TO NÁM ZAPLATÍ

Můj otec v továrně zemřel
Stejně tak jako jeho otec
Možná tam zemřu i já
Jako otrok stroje
Jako placený plebejec
Jako přesycený robot
Jako šperk zbavený lesku

Tolik jsem chtěl cestovat
Tolik jsem si přál vzlétnout
Dát znovu směr mé svobodě
Alespoň trochu prostoru
Být jako kometa
Rychle žít a zmizet

P r o  m o u   t ř í d u
Výkřik pro můj lid
Zdvižená pěst pro mou třídu
Naše krev teče pro můj tábor
Naše nenávist žhne a políbí tě
Naše srdce krvácí
Zběsilostí a vším klamem
MEZI  SRPEM A KLADIVEM
JAKO JEDINÝM OBZOREM

Pro mou třídu
Přes mou třídu
S dávkou úrovně
TŘÍDNÍ  BOJ

Říše která vládne naším životům
Ta nás tlačí do spárů šílenství
My půjdem do ráje neboť toto je peklo
Naše srdce krvácí
Daleko od obrazů z fejetonů
Pro nás jsou určeny údery obušků
Rány osudu a rány kurev

Buržouste, třes se ve své posteli
Protože moje třída povstává a řve
Spratci a bandité na vás vykonají svou pomstu
Naše srdce krvácí, vypořádejme se s minulostí
Spálíme všechny vaše paláce
Postavíme zahrady tam, kde byla smetiště

BRIGADA FLORES MAGON
Anges Gardiens CD

PARTYZÁNI

Viděl jsem desetitisíce praporů
A statisíce řvoucích pěstí
Viděl jsem „důstojnost, chléb, svobodu“
Napsané na rozebrané zdi

Smrt nezaslepí oči partyzánů
Belfast, Marseille, Quito, Bilbao

Viděl jsem proletářské pušky
Držící v šachu dobyvatele
Viděl jsem rolnické čepele
Podřezávající krky mladých pánů

Viděl jsem nabroušené mačety
Rozvrácené vlády
Viděl jsem vzbouřené národy
Které roztřásli celé říše

P r a s e  v   m  o d r é m
V úzkosti tvé hlavy
Děláš drsňáka při svátcích
V úzkosti tvých slipů
Máš jednu ruku na pistoli, druhou na péru
Prase v modrém
P.R.A.S.E.

Dvacet hodin slídíš
Prasata ti přejí dobrý den
Bet tvého bomberu a tvých tkaniček
Budeš chrápat ve své cele

Nemám rád veřejnou bezpečnost
Jejich obušky a gumové projektily
Nikdy jsem neměl rád svrchnost
Jen jejich pohled mě dokáže rozzuřit